魏晉隋唐
“經(jīng)學(xué)統一北并于南”說(shuō)析論 ——結合《春秋》散論看北學(xué)風(fēng)格的絕續與轉變
發(fā)表時(shí)間:2022-05-26 15:45:46    作者:倪彬    來(lái)源:《中國哲學(xué)史》2022年第2期

內容摘要:北朝經(jīng)學(xué)范疇下的“北學(xué)”,于王朝統一形勢下,在“所習章句”層面與南學(xué)進(jìn)行整合,這是通常所說(shuō)的“北并于南”。通過(guò)零散經(jīng)學(xué)記載與論議,可見(jiàn)北朝《春秋》學(xué)術(shù)的特性,如寒人通經(jīng)入仕的學(xué)術(shù)體制,出身草野、轉益多師的傳承特性,重功利、實(shí)用的質(zhì)樸學(xué)風(fēng),以及王朝之學(xué)的學(xué)術(shù)取向。唐初《春秋》學(xué)宗尚的轉變并不影響其所繼承的北學(xué)因素。借助隋唐《春秋》散論也可發(fā)現劉炫、孔穎達以及啖助、趙匡、陸淳這兩個(gè)《春秋》學(xué)高峰間的聯(lián)系與蛻變。隋唐統一王朝的北學(xué),體現在其精神風(fēng)貌,《春秋》經(jīng)學(xué)風(fēng)格的轉折也是北學(xué)務(wù)實(shí)、濟世等精神元素的體現,且早已超出地域融匯入時(shí)代的共同價(jià)值。
關(guān)鍵詞: 北學(xué)  北并于南 《春秋》學(xué)

   北朝經(jīng)學(xué)是北學(xué)的重要發(fā)展階段,當時(shí)多因經(jīng)學(xué)中心所在而以“河北”“鄴下”稱(chēng)之。學(xué)者也多以“河北之學(xué)”目之。關(guān)于隋唐統一后的學(xué)術(shù)大勢,《隋書(shū)·儒林傳》載:“南北所治,章句好尚,互有不同,(中略),大抵南人約簡(jiǎn),得其英華,北學(xué)深蕪,窮其枝葉。”后世學(xué)者對南北學(xué)的評價(jià)均基于這段描述。最有代表性的是皮錫瑞的看法:“天下統一,南并于北,而經(jīng)學(xué)統一,北學(xué)反并于南”,乃至認為“北學(xué)從此絕矣”。其對南北學(xué)的分辯,是以學(xué)者“所學(xué)宗主”來(lái)劃分的,即所習章句和治學(xué)風(fēng)格,在治學(xué)風(fēng)格上“北人篤守漢學(xué),本近質(zhì)樸而南人善談名理,增飾華詞,表里可觀(guān),雅俗共賞。”南學(xué)勝過(guò)北學(xué)在于“人情既厭故喜新,學(xué)術(shù)又以華勝樸。”[1]
   皮錫瑞此說(shuō)被廣為接受,但任何觀(guān)點(diǎn)均有其闡釋前提和界限。對此說(shuō)法,學(xué)者早有異見(jiàn)。馬宗霍就提出“名宗一家、實(shí)采眾說(shuō)”[2]的觀(guān)點(diǎn)。章群認為“唐代經(jīng)學(xué),可分為兩期:前期曰義疏之學(xué),后期曰舍傳求經(jīng)之學(xué)”“皮氏此說(shuō)謂其指唐代前期經(jīng)學(xué)則可,至于后期經(jīng)學(xué),實(shí)不能以‘統一’說(shuō)之,亦不能以‘義疏’說(shuō)之。”[3]
   牟潤孫曾談及隋及唐初的南北文化碰撞時(shí)提到“自北周以降,舍魏、晉后流行于江左之中原文化,而趨于復秦、漢以前之古,既經(jīng)統一,南北文化合流,必當發(fā)生之沖突現象。”[4]“當夫貞觀(guān)之際,執政人物在文化上用以號召者,仍沿自北周所提倡恢復之魏、晉以前王道傳統。”[5]因而《顏氏家訓》中所記“清談雅論,剖玄析微”的南學(xué)“自為新興之朝講求王政之主所唾棄。上既不好,下遂不習。于是此探究名理辯說(shuō)事義之學(xué),乃隨滅亡之勝?lài)闳?。江南本儒玄雙修,玄既衰熄,名理因而不談,講辯之學(xué)儒頓失其憑依”。[6]可見(jiàn)如果不把南北學(xué)概念局限于義疏學(xué)所宗傳注,而是從區域學(xué)術(shù)特色與文化風(fēng)格來(lái)分析,則結論迥異。
   北朝后期以經(jīng)學(xué)為形式的北學(xué),所崇尚的經(jīng)典傳注只是其外在表現。北學(xué)內涵至少包括學(xué)術(shù)思潮、學(xué)術(shù)精神、學(xué)術(shù)規范、學(xué)者學(xué)說(shuō)等多方層面。“所習章句”層面的“北并于南”,顯然不意味著(zhù)“北學(xué)”的完全絕滅,況且所謂“經(jīng)學(xué)統一”的實(shí)施者大多是北學(xué)學(xué)者。本文將從“北學(xué)”的實(shí)質(zhì)和存續的角度來(lái)觀(guān)察,具體而微地考察唐初《春秋》義疏學(xué)至中唐啖趙《春秋》學(xué)派間學(xué)術(shù)風(fēng)格轉變與延續,在此問(wèn)題上或能聊備一說(shuō)。

一、形絕實(shí)存——“北學(xué)”風(fēng)格與絕續

   對北朝后期南北學(xué)術(shù)異趣的描述,莫過(guò)于顏之推的觀(guān)察,《顏氏家訓》卷三載:

   學(xué)之興廢,隨世輕重。漢時(shí)賢俊,皆以一經(jīng)弘圣人之道,上明天時(shí),下該人事,用此致卿相者多矣。末俗已來(lái)不復爾,空守章句,但誦師言,施之世務(wù),殆無(wú)一可。故士大夫子弟,皆以博涉為貴,不肯專(zhuān)儒。

南朝“士大夫子弟”從事經(jīng)學(xué)“專(zhuān)儒”者少,其后文也列出南朝“冠冕”從事經(jīng)業(yè)者也均“亦以才博擅名”。相對來(lái)講,北方學(xué)者的情況則是“洛陽(yáng)亦聞崔浩、張偉、劉芳,鄴下又見(jiàn)邢子才:此四儒者,雖好經(jīng)術(shù),亦以才博擅名。如此諸賢,故為上品,以外率多田野閑人,音辭鄙陋,風(fēng)操蚩拙,相與專(zhuān)固,無(wú)所堪能”(《顏氏家訓》卷三《勉學(xué)》)。北朝后期學(xué)術(shù)中心在河北,唐長(cháng)孺先生指出:“北朝經(jīng)學(xué)實(shí)即河北之學(xué)”[7],然而若以南朝標準,除了邢子才外,河北之學(xué)者均被認為是“田野閑人”。與南朝從事經(jīng)業(yè)的學(xué)者出身士族冠冕相比,北學(xué)學(xué)者出身微賤者多。如武邑劉蘭“家貧無(wú)以自資,且耕且學(xué)”(《魏書(shū)》卷八十四《儒林·劉蘭傳》)。被譽(yù)為“熊安生后,唯宗光一人”的武安人馬光“開(kāi)皇初,高祖徵山東義學(xué)之士,光與張仲讓、孔籠、竇士榮、張黑奴、劉祖仁等俱至,并授太學(xué)博士,時(shí)人號為六儒。然皆鄙野,無(wú)儀范,朝廷不之貴也。”(《隋書(shū)》卷七十五《儒林·馬光傳》)又如信都劉焯與河間劉炫“向經(jīng)十載,雖衣食不繼,晏如也”(《隋書(shū)》卷七十五《儒林·劉焯傳》)。
   出身士族與草野的差別影響了南北學(xué)者治學(xué)的方式與追求,其中三個(gè)方面影響最大,傳授方式、治學(xué)風(fēng)格以及學(xué)術(shù)取向。
   傳授方式上,師徒相傳、謹守學(xué)派師法是漢代經(jīng)學(xué)的傳統。錢(qián)穆考察漢博士家法,指出這種經(jīng)學(xué)體制隋初仍存余韻“皆可見(jiàn)兩漢博士家法章句之學(xué)”[8]。而北學(xué)學(xué)者則以兼通著(zhù)稱(chēng)。隋代諸經(jīng)注疏尚未統一,國子生所習南北義疏不同,《隋書(shū)·儒林傳傳》載恒山真定人房暉遠語(yǔ):“江南、河北,義例不同”而他卻能兼通南北“輒為始末誦之,然后出其所短,自是無(wú)敢飾非者”。這在北學(xué)學(xué)者中并非個(gè)例,如劉炫自言:“《周禮》、《禮記》、《毛詩(shī)》、《尚書(shū)》、《公羊》、《左傳》、《孝經(jīng)》、《論語(yǔ)》,孔、鄭、王、何、服、杜等注,凡十三家,雖義有精粗,并堪講授。”(《隋書(shū)》卷七十五《儒林·劉炫傳》)當然能做到如此兼通,在北學(xué)學(xué)者中也只有少數杰出者才能做到,但對博涉諸經(jīng)兼通南學(xué)注疏如此標榜,則意味這是北學(xué)學(xué)術(shù)群體的集體追求。
   兼通意味著(zhù)擇善而從,不固守一家。能做到兼通的方式除了苦學(xué)之外,是崇尚轉益多師。被譽(yù)為魏末經(jīng)學(xué)諸生皆出門(mén)下(《北齊書(shū)》卷四十四《儒林傳》)的徐遵明求學(xué)過(guò)程最具代表性。“師事張吾貴。吾貴門(mén)徒甚盛,遵明伏膺數月,乃私謂其友人曰:‘張生名高而義無(wú)檢格,凡所講說(shuō),不愜吾心,請更從師。’遂與平原田猛略就范陽(yáng)孫買(mǎi)德受業(yè)。一年,復欲去之。”(《魏書(shū)》卷八十四《儒林·徐遵明傳》)。其后學(xué)劉焯、劉炫“同受《詩(shī)》于同郡劉軌思,受《左傳》于廣平郭懋常,問(wèn)禮于阜城熊安生,皆不卒業(yè)而去。”(《隋書(shū)》卷七十五《儒林·劉焯傳》)
   對于經(jīng)傳注疏崇尚兼通,傳承上不尚家法轉益多師,北學(xué)的這種風(fēng)格決定了學(xué)者出身及對待傳統學(xué)術(shù)的態(tài)度,從負面看,極易使經(jīng)學(xué)學(xué)術(shù)傳統的權威與神圣性收到損害,以致狂放自負,非毀前賢,早在北魏時(shí)期河北人陳奇“愛(ài)翫經(jīng)典,博通墳籍,常非馬融、鄭玄解經(jīng)失旨,志在著(zhù)述五經(jīng)。始注《孝經(jīng)》、《論語(yǔ)》,頗傳于世,為搢紳所稱(chēng)。”(《魏書(shū)》卷八十四《儒林·陳奇傳》)劉炫乃至“偽造書(shū)百余卷,題為《連山易》、《魯史記》”(《隋書(shū)》卷七十五《儒林·劉炫傳》)。而從正面看,北學(xué)風(fēng)格是鼓勵別出心裁。如博陵劉獻之“六藝之文,雖不悉注,然所標宗旨,頗異舊義”(《魏書(shū)》卷八十四《劉獻之傳》)。中山人張吾貴“從酈詮受禮,牛天祐受易。詮、祐粗為開(kāi)發(fā),而吾貴覽讀一遍,便即別構戶(hù)牖。”(《魏書(shū)》卷八十四《張吾貴傳》)正如徐遵明棄師而去時(shí)所說(shuō)的“‘吾今始知真師所在。’猛略曰:‘何在?’遵明乃指心曰:‘正在于此。’”(《魏書(shū)》卷八十四《儒林·徐遵明傳》)喬秀巖批評劉焯、劉炫“出自卑賤,又值世亂,不負任何傳統,故敢破壞舊學(xué)傳統”。[9]此論雖有感情色彩,而且破壞傳統恐怕不僅從二劉而起,但是從出身與學(xué)術(shù)傳統關(guān)系立論正反映北學(xué)特色。
   盡管北朝也有趙郡李氏、范陽(yáng)盧氏這樣的經(jīng)學(xué)世家,但北魏門(mén)閥制度與南朝迥異,唐長(cháng)孺先生指出北魏定門(mén)閥以當代官爵為標準“與南朝以魏晉高門(mén)為主的門(mén)閥體制有著(zhù)因襲和新定的差異”[10]。因而通經(jīng)入仕是對北學(xué)學(xué)術(shù)最重要的體制影響力。這也決定了北學(xué)王朝之學(xué)的學(xué)術(shù)取向。
   喬秀巖指出:“若謂舊義疏學(xué)為君子之學(xué),則二劉學(xué)術(shù)可以謂之胥吏之學(xué)。君子之學(xué)不敷實(shí)用,多胡說(shuō)、廢話(huà),而或見(jiàn)其精美;胥吏之學(xué)頗中實(shí)用,多不留議論余地,而令人厭惡。故謂二劉用知識打破舊義疏學(xué)傳統,且為之頗徹底有力,而未能建立新傳統。知識足以破壞傳統,而不足以建設;非思考則無(wú)以為建設也。”[11]喬秀巖所論述的舊義疏學(xué)實(shí)際是以南學(xué)為典型,“南北朝末期,義疏學(xué)一則偏重義理,如皇侃《論語(yǔ)義疏》,二則自成專(zhuān)門(mén)”[12]。正如顏之推以南人觀(guān)北學(xué),如以喬秀巖所論南朝義疏學(xué)風(fēng)格為標準則,則二劉學(xué)術(shù)與之枘鑿難副,但王朝之學(xué)的學(xué)術(shù)取向下重功利、重實(shí)用正是北學(xué)特色。
   如果超出一經(jīng)一注之取舍來(lái)看待北學(xué)絕續問(wèn)題,如焦桂美對南北經(jīng)學(xué)列出六項不同[13],章句統一僅涉及其一。對北學(xué)涵育、影響直接的制度因素、文化因素皆保留延續。“北學(xué)”在“所習章句”層面無(wú)疑是被南學(xué)取代,但“北學(xué)”的學(xué)術(shù)體制、傳承方式、學(xué)術(shù)取向,完全取代了“南學(xué)”。義疏學(xué)未能繼續成為貴族的思維游戲,而是唐初便“消亡”,喬秀巖指出二劉學(xué)術(shù)與舊義疏學(xué)的差別,“二劉學(xué)術(shù)與舊學(xué)不同之特點(diǎn),可以謂之現實(shí)、合理、文獻主義。”相對應的,“舊義疏學(xué)混言其特點(diǎn)為之對照,則可謂思維、推理、經(jīng)注主義。舊義疏學(xué),為傳統學(xué)術(shù),而二劉等蔑視此傳統學(xué)術(shù)背景。”[14]從北學(xué)存續角度來(lái)看喬氏這些論說(shuō),則可知正是因為“北學(xué)”在宏觀(guān)的學(xué)術(shù)文化層面占據主導地位。唐代《春秋》學(xué)的發(fā)展與轉變正是以此為基色的。

二、“經(jīng)滯”與“文弊”——舊學(xué)僵化論

   盡管南北風(fēng)格迥異,南北朝時(shí)代經(jīng)學(xué)學(xué)術(shù)均圍繞傳注進(jìn)行闡釋?zhuān)段褰?jīng)正義》的編定,并成為科舉取士所依據的定本,導致無(wú)論重名物考訂還是重自圓其說(shuō)的義理闡發(fā),皆受抑制。就形式而論,舊式南北學(xué)俱衰。就風(fēng)格論北學(xué)占優(yōu),但也面臨著(zhù)舊學(xué)術(shù)形式僵化,新學(xué)未發(fā)的局面。致使唐代前期《春秋》學(xué)呈衰落趨勢,呈現“經(jīng)滯”局面。下面以北人論說(shuō)為主,加以述論?!杜f唐書(shū)·王元感傳》載:

   長(cháng)安三年,表上其所撰《尚書(shū)糾謬》十卷、《春秋振滯》二十卷、《禮記繩愆》三十卷,并所注《孝經(jīng)》、《史記》稿草,請官給紙筆,寫(xiě)上秘書(shū)閣。詔令弘文、崇賢兩館學(xué)士及成均博士詳其可否。學(xué)士祝欽明、郭山惲、李憲等皆專(zhuān)守先儒章句,深譏元感掎摭舊義,元感隨方應答,竟不之屈。鳳閣舍人魏知古、司封郎中徐堅、左史劉知幾、右史張思敬,雅好異聞,每為元感申理其義,連表薦之。

《春秋振滯》已佚,無(wú)從了解其內容,應是對傳、注、疏解讀經(jīng)義的不滿(mǎn)。王元感著(zhù)書(shū)上距《五經(jīng)正義》的頒行時(shí)間并不十分遙遠,但從“振滯”一語(yǔ)看,當時(shí)《春秋》學(xué)已“滯”。而且從諸學(xué)士不滿(mǎn)其“掎摭舊義”來(lái)看,振滯的對象就是“先儒章句”。
   王元感此舉似是違背傳統狂妄之舉,但聯(lián)系到時(shí)人對祝欽明、郭山惲的評價(jià)“欽明等本自腐儒,素無(wú)操行,崇班列爵,實(shí)為叨忝,而涓塵莫效,諂佞為能。遂使曲臺之禮,圜丘之制,百王故事,一朝墜失。所謂亂常改作,希旨病君,人之不才,遂至于此。”(《舊唐書(shū)》卷一八九下《儒學(xué)下·祝欽明傳》)二人“希旨病君”之事指祝欽明、郭山惲逢迎韋后,力贊南郊祭祀皇后助祭。二人專(zhuān)守的“先儒章句”淪落為尋章摘句逢迎權貴的手段。
   南北朝義疏學(xué)從經(jīng)文字義入手,最終只能陷入文字糾纏,這就使得論辯雙方尋章摘句,最終政治向背決定經(jīng)義,這與學(xué)者治經(jīng)目的相悖。除這次中宗南郊之禮外,唐前期的幾次議政經(jīng)學(xué)在其中的作用也頗尷尬。典型如武后圣歷初年,“時(shí)弘文館直學(xué)士王元感著(zhù)論云:‘三年之喪,合三十六月。’”張柬之援引《春秋》批駁:

   三年之喪,二十五月,不刊之典也。謹案《春秋》:“魯僖公三十三年十二月乙巳,公薨。”“文公二年冬,公子遂如齊納幣”?!蹲髠鳌吩?ldquo;禮也”。杜預注云:“僖公喪終此年十一月,納幣在十二月。士婚禮,納采納徵,皆有玄纁束帛,諸侯則謂之納幣。蓋公為太子,已行婚禮。”故《傳》稱(chēng)禮也?!豆騻鳌吩唬?ldquo;納幣不書(shū),此何以書(shū)?譏喪娶。在三年之外何以譏?三年之內不圖婚。”何休注云:“僖公以十二月薨,至此冬未滿(mǎn)二十五月,納采、問(wèn)名、納吉,皆在三年之內,故譏。”何休以公十二月薨,至此冬十二月才二十四月,非二十五月,是未三年而圖婚也。按《經(jīng)》書(shū)“十二月乙巳公薨”,杜預以《長(cháng)歷》推乙巳是十一月十二日,非十二月,書(shū)十二月,是《經(jīng)》誤。“文公元年四月,葬我君僖公”,《傳》曰,緩也。諸侯五月而葬,若是十二月薨,即是五月,不得言緩。明知是十一月薨,故注僖公喪終此年,至十二月而滿(mǎn)二十五月,故丘明《傳》曰,禮也。據此推步,杜之考校,豈公羊之所能逮,況丘明親受經(jīng)于仲尼乎?且二《傳》何、杜所爭,唯爭一月,不爭一年。其二十五月除喪,由來(lái)無(wú)別。此則《春秋》三年之喪,二十五月之明驗也。(《舊唐書(shū)》卷九十一《張柬之傳》)

張柬之引《春秋》論喪制,符合南北朝后期《春秋》義疏學(xué)傳統。首先他最重《左傳》及杜注,這是南朝所習。再者,其論僖公之喪,重歷法推演與劉炫解經(jīng)方式想通,正是“顓門(mén)名家,茍有不通,寧言《經(jīng)》誤”[15]的表現。援引史事,更多的是以其作為歷史上的事件來(lái)論證,對經(jīng)中之義闡發(fā)不足,也是北學(xué)風(fēng)格。盡管張柬之博引諸經(jīng),也得到“時(shí)人以柬之所駁,頗合于禮典”的評價(jià),但他對鄭玄“中月而禫”的看法也只能調和,最后模糊地表示“今皆二十七月復常,從鄭議也。踰月入禫,禫既復常,則二十五月為免喪矣。二十五月、二十七月,其議本同。”(《舊唐書(shū)》卷九十一《張柬之傳》)單從經(jīng)文字句來(lái)分析、猜測的解經(jīng)方式已將所有可能性羅列殆遍,援引史實(shí)更分歧多樣,因而效法舊儒,從經(jīng)文字義、考證事實(shí)入手,已使經(jīng)義滯而不通。王元感所論有何深意難以揣測,但正如張柬之指出的“二《傳》何、杜所爭,唯爭一月,不爭一年”,可見(jiàn)王元感對二《傳》及漢晉以來(lái)注疏皆欲拋開(kāi),有自創(chuàng )一說(shuō)直接解經(jīng)的意圖。
   祝欽明、郭山惲皆為北人,但引經(jīng)論政只是趨附權貴的手段,僵化的經(jīng)術(shù)成為政治斗爭的點(diǎn)綴。張柬之非北人,但論證思路具有北學(xué)風(fēng)格,但論點(diǎn)只能因襲前說(shuō),難以突破。在隋唐統一王朝長(cháng)期穩定之后,南北學(xué)早已混融為當權者所用,北學(xué)因素已成為統一王朝學(xué)者的共同思想來(lái)源。王元感同為北人,創(chuàng )立新說(shuō),是為經(jīng)學(xué)發(fā)展開(kāi)辟新空間的方式。
   王元感提出經(jīng)義已滯的同時(shí),《春秋》學(xué)不重經(jīng)義,去經(jīng)學(xué)化的傾向愈發(fā)明顯?!洞呵铩肥肥禄潜憩F之一?!缎绿茣?shū)·劉允濟傳》載其“工文辭,與王勃齊名。舉進(jìn)士,補下邽尉,遷累著(zhù)作佐郎。采魯哀公后十二世接戰國為《魯后春秋》獻之,遷左史,兼直弘文館。”玄宗朝也曾下詔對續作《春秋》加以鼓勵“今欲正人倫而美教化,因舊史而作《春秋》,斥班馬之紕繆,繼經(jīng)傳之褒貶,著(zhù)述之美,當如斯焉。”[16]工于文辭的常人可以續圣人之經(jīng)而作,有將《春秋》性質(zhì)僅視為寓涵褒貶史書(shū)的傾向。
   《春秋》也被看做是史官須具備的才識,如“(張薦)敏銳有文辭,能為《周官》、《左氏春秋》。初,為顏真卿嘆賞。大歷中,浙西觀(guān)察使李涵表薦才任史官”(《新唐書(shū)》卷一六一《張薦傳》)。唐文宗勉勵路隋編修《憲宗實(shí)錄》,程式化地贊其“卿學(xué)貫六經(jīng),究《春秋》之微旨;業(yè)精五典,得簡(jiǎn)冊之精華”[17]。這種情況正如《春秋集傳纂例》中所批評的:“今《公羊》、《穀梁》二傳殆絕,習《左氏》者皆遺經(jīng)存傳,談其事跡,玩其文彩,如覽史籍,不復知有《春秋》微旨。”[18]
   《春秋》的史事化不可避免地導致通俗化。于休烈曾諫止贈與吐蕃《春秋》“當周德既衰,諸侯強盛,禮樂(lè )自出,戰伐交興,情偽于是乎生,變詐于是乎起,則有以臣召君之事,取威定霸之名。若與此書(shū),國之患也。”(《舊唐書(shū)》卷一九六上《吐蕃傳上》)直接將《春秋》《左傳》視為政治軍事教科書(shū)。武人能習《春秋》的例子也比比皆是。鐵勒酋長(cháng)后裔渾瑊“好書(shū),通《春秋》”(《新唐書(shū)》卷一五五《渾瑊傳》),也有基層武官“(伊慎)通《春秋》、《戰國策》、天官、五行書(shū),用善射為折沖都尉。”(《新唐書(shū)》卷一七〇《伊慎傳》)唐后期長(cháng)期與唐廷對抗的河朔藩鎮武官也是如此“(張仲武)少業(yè)左氏春秋,擲筆為薊北雄武軍使。”(《舊唐書(shū)》卷一八〇《張仲武傳》)
   唐代《春秋》史事化、通俗化的現象,是中唐《春秋》學(xué)追求義理化的一個(gè)背景,啖助強調《春秋》之經(jīng)義是對這個(gè)趨勢的反動(dòng)。
   著(zhù)名史家劉知幾在最初接觸《春秋》時(shí),也是被其史事所吸引,“所講雖未能深解,而大義略舉。父兄欲令博觀(guān)義疏,精此一經(jīng),辭以獲麟已后,未見(jiàn)其事,乞且觀(guān)余部,以廣異聞。次又讀《史》《漢》《三國志》,既欲知古今沿革,歷數相承,于是觸類(lèi)而觀(guān),不假師訓。”[19]趙伯雄先生分析劉知幾疑經(jīng)思想時(shí)指出:“縱觀(guān)劉知幾思路,是將《春秋》先看做是一代之史,然后用‘良史’的種種標準去衡量、便發(fā)現《春秋》種種不足之處。”[20]
   《春秋》學(xué)既僵化于繁瑣注疏,重史事的趨向更將經(jīng)義虛化,這種學(xué)術(shù)風(fēng)格下,王道教化被遮蔽,“文弊”說(shuō)再次為學(xué)者所提出。北人李華在《質(zhì)文論》中提到:“天地之道易簡(jiǎn),易則易知,簡(jiǎn)則易從。先王質(zhì)文相變,以濟天下。易知易從,莫尚乎質(zhì),質(zhì)弊則佐之以文,文弊則復之以質(zhì)。”這里的質(zhì)文論說(shuō),指向之一便是繁瑣的經(jīng)學(xué)注疏反而遮蔽了經(jīng)義,如李華認為“至于喪制之縟、祭禮之繁,不可備舉者以省之,考求簡(jiǎn)易、中于人心者以行之,是可以淳風(fēng)俗,而不泥于坦明之路矣。學(xué)者局于恒教因循,而不敢差失毫厘,古人之說(shuō),豈或盡善?”[21]
   王元感對《春秋》注疏僵化的批評,劉知幾對《春秋》的質(zhì)疑,《春秋》經(jīng)傳內容的通俗化,李華上升到文質(zhì)層面的思考,北人學(xué)者這些論說(shuō)都反映出對經(jīng)義開(kāi)發(fā)新的解讀方式已成為必然,《春秋》學(xué)的變革呼之欲出。

三、新學(xué)與舊識——學(xué)術(shù)趨新中的舊因素

   啖助、趙匡、陸淳《春秋》學(xué)的劃時(shí)代意義,宋元名儒早有論述。啖、趙、陸之學(xué)在其前雖無(wú)學(xué)者系統性提出,但通過(guò)一些北人學(xué)者的散論來(lái)觀(guān)察,似也有其所本。啖、趙、陸學(xué)術(shù)最外在的特征是綜合三傳。啖助自述:“故春秋之文簡(jiǎn)易如天地焉。其理著(zhù)明如日月焉,但先儒各守一《傳》,不肯相通,互相彈射,仇讎不若,詭辭迂說(shuō),附會(huì )本學(xué)。鱗雜米聚,難見(jiàn)易滯,益令后人不識宗本。”[22]
   唐代《春秋》三傳的發(fā)展是極不均衡的,趙伯雄先生觀(guān)察到:“一般來(lái)說(shuō),唐人是將《春秋》與《左傳》視為一體的,唐人口中的所謂‘春秋’有相當多的部分實(shí)際上是指《左傳》。”[23]啖助綜合三傳更傾向二傳,即“助愛(ài)公、谷二家,以左氏解義多謬”(《新唐書(shū)》卷二〇〇《儒學(xué)下·啖助傳》)。其實(shí)針對不同政務(wù)討論,唐人所引三傳的頻率是不同的,在涉及到論理性較強的論題時(shí),對《公羊》《穀梁》二傳的引用較多,只是因為在經(jīng)注文本、王朝制度均已定為一尊的情況下,可討論的論題空間不多,涉及孝道的復仇之義是其中典型。
   唐初王君操為父復仇后自陳:“聞諸典禮,父仇不可同天”(《舊唐書(shū)》卷一八八《孝友·王君操傳》),據法本當處死,太宗將其赦免。唐初絳州女衛氏復父仇,也得到太宗赦免(《舊唐書(shū)》卷一九三《列女·絳州孝女衛氏傳》)?!豆騻鳌肥翘岢珡统鹬x的,有可能太宗赦免行為的理論依據包含其義。
   玄宗時(shí)貝州人潘好禮援引《公羊傳》激烈反對立武惠妃為后“臣嘗聞《禮記》曰:‘父母之仇,不共戴天。’《公羊傳》曰:‘子不復父仇,不子也。’昔齊襄公復九世之仇,丁蘭報木母之恩,《春秋》美其義,漢史稱(chēng)其孝。陛下既不以齊襄為法,丁蘭為戒,豈得欲以武氏為國母?當何以見(jiàn)天下之人乎?不亦取笑于天下乎?非止虧損禮經(jīng),實(shí)恐污辱名教。”[24]
當然這些復仇之義的引用也屬前文所述尋章摘句為現實(shí)服務(wù),其提出或因提倡孝道或因為具體政壇局勢,但至少表明一旦唐人超出史實(shí)之外,欲尋求理論指導時(shí),《公羊》《榖梁》仍是常見(jiàn)的思想資源。
   中唐以后《春秋》學(xué)乃欲建立指導世道人心的理論,自然要考慮全面。武后時(shí)陳子昂議同州下邽人徐元慶復父仇,引用“父仇不同天”認為應“寘之以刑,然后旌閭墓”《新唐書(shū)》卷一九五《張琇傳附徐元慶事》。此事影響甚遠,一百多年后,柳宗元同樣議徐元慶復仇事,援引“《春秋公羊傳》曰:‘父不受誅,子復仇可也。父受誅,子復仇,此推刃之道。復仇不除害。’”柳宗元認為:“若元慶之父,不陷于公罪,師韞之誅,獨以其私怨,奮其吏氣,虐于非辜,州牧不知罪,刑官不知問(wèn),上下蒙冒,吁號不聞,而元慶能以戴天為大恥,枕戈為得禮,處心積慮,以沖仇人之胸,介然自克,即死無(wú)憾,是守禮而行義也。執事者宜有慚色,將謝之不暇,而又何誅焉?其或元慶之父,不免于罪,師韞之誅,不愆于法,是非死于吏也,是死于法也。法其可仇乎?仇天子之法而戕奉法之吏,是悖驁而凌上也。執而誅之,所以正邦典,而又何旌焉?”[25]這就對復仇之義有了更全面的闡釋?zhuān)F實(shí)中利用傳義就更好把握。韓愈在此基礎上再次申論:“臣愚以為復仇之名雖同,而其事各異?;虬傩障喑?,如《周官》所稱(chēng),可議于今者;或為官所誅,如《公羊》所稱(chēng),不可行于今者。又《周官》所稱(chēng),將復仇,先告于士則無(wú)罪者,若孤稚羸弱,抱微志而伺敵人之便,恐不能自言于官,未可以為斷于今也。然則殺之與赦,不可一例。宜定其制曰:凡有復父仇者,事發(fā),具其事申,下尚書(shū)省集議奏聞。酌其宜而處之,則經(jīng)律無(wú)失其指矣。”(《舊唐書(shū)》卷五十《刑法志》)如何使經(jīng)典中蘊含的復仇之義與現實(shí)相結合是韓愈在這里所考慮的,“經(jīng)律無(wú)失其指”一語(yǔ)表明了韓愈的態(tài)度與意圖。
   經(jīng)學(xué)是注重傳承的學(xué)說(shuō),衛湜指出:“歷考諸家訓解,發(fā)明經(jīng)旨者固不為少,其祖述先儒之意者實(shí)多。歐陽(yáng)公曰:‘學(xué)者跡前世之所傳而校其得失,或有之矣;若不見(jiàn)先儒中間之說(shuō),欲特立一家之學(xué),吾未之信。’可謂至論。”[26]因而融合三傳的形式之外,啖助學(xué)術(shù)最具特色的在于其以己意解經(jīng),如啖助自言:“亦以愚意禆補闕漏,商榷得失”[27]。
   這種思路在《中說(shuō)》中所記王通思想中就有所體現?!吨姓f(shuō)》卷二載:“子謂陳壽‘有志于史,依大義而削異端’;謂范寧‘有志于《春秋》,征圣經(jīng)而詰眾傳’。”“子曰:‘史之失,自遷、固始也,記繁而志寡?!洞呵铩分?,自歆、向始也,棄經(jīng)而任傳。’”甚至直接提出“蓋九師興而《易》道微,三《傳》作而《春秋》散。”[28]趙伯雄先生評價(jià)王通的這些思想“對于后來(lái)唐代學(xué)者的‘舍傳求經(jīng)’,不能說(shuō)沒(méi)有啟發(fā)的意義。”[29]
   《唐國史補》載:“大歷已后,專(zhuān)學(xué)者有蔡廣成周易,強象論語(yǔ),啖助、趙匡、陸質(zhì)春秋,施士匄毛詩(shī),刁彝、仲子陵、韋彤、裴茝講禮,章廷珪、薛伯高、徐潤并通經(jīng)。其余地理則賈仆射,兵賦則杜太保,故事則蘇冕、蔣乂,歷算則董和,天文則徐澤,氏族則林寶。”[30]《新唐書(shū)》評價(jià)這個(gè)趨勢是“皆自名其學(xué)”(《新唐書(shū)》卷二〇〇《儒學(xué)傳下》)且與啖趙陸并列,未記其相互間繼承性,可見(jiàn)諸家學(xué)者皆為舊理論與知識體系從僵化到崩壞之下的新學(xué)。施士匄也善于《春秋》,唐文宗評價(jià)其學(xué):“穿鑿之學(xué),徒為異同,但學(xué)者如浚井,得美水而已,何必勞苦旁求,然后為得邪?”(《新唐書(shū)》卷二〇〇《施士匄傳》)樊宗師“然力學(xué)多通解,著(zhù)《春秋傳》、《魁紀公》、《樊子》凡百余篇,別集尚多。韓愈稱(chēng)宗師論議平正有經(jīng)據”(《新唐書(shū)》卷一五九《樊澤傳附子宗師傳》),可以看出,“有經(jīng)據”是韓愈對其最重要的評價(jià)。李翱也從不同角度提出經(jīng)的重要性:“創(chuàng )意造言,皆不相師。故其讀《春秋》也,如未嘗有《詩(shī)》也;其讀《詩(shī)》也,如未嘗有《易》也;其讀《易》也,如未嘗有《書(shū)》也;其讀屈原、莊周也,如未嘗有《六經(jīng)》也。故義深則意遠,意遠則理辯,理辯則氣直,氣直則辭盛,辭盛則文工。”[31]李翱雖是論說(shuō)作文之法,但也體現出重視研讀效仿經(jīng)典,撇開(kāi)后人注疏的看法。
   部分研究著(zhù)作在敘述唐代《春秋》學(xué)時(shí),仿佛中唐《春秋》學(xué)的學(xué)術(shù)背景就是《五經(jīng)正義》。啖、趙、陸之學(xué)雖是新創(chuàng ),但學(xué)術(shù)轉換但能為人所接受,均是因為反映了當時(shí)的學(xué)術(shù)潮流和學(xué)術(shù)預期。其前后學(xué)者雖無(wú)如此系統論述,但散論所見(jiàn),綜合三傳、重視傳義等類(lèi)似的學(xué)術(shù)思想應已是潮流。大歷諸多新學(xué)“穿鑿”之失可能也是以己義解經(jīng)的結果。學(xué)者評價(jià)隋代王通思想就已指其“由重考證而轉向重主觀(guān)心證之義理”[32]不能不說(shuō),《孟子》盡心知性之學(xué)雖直到唐代中期韓愈才得到極力提倡。但其一直是學(xué)者可取之思想資源,即便是韓愈所處時(shí)代,從其文中也可看出士子好讀《孟子》并非個(gè)案,“太原王塤,示予所為文,好舉孟子之所道者。與之言,信悅孟子,而屢贊其文辭。”[33]

   北學(xué)之內容及形式代有變遷,延續的是北學(xué)之風(fēng)格與精神,北學(xué)不僅存續,反而由區域風(fēng)格融入為王朝學(xué)風(fēng)的主流,上文所涉王元感經(jīng)滯說(shuō)、劉知幾的疑經(jīng)、潘好禮之引《公羊》,說(shuō)明北人學(xué)者仍保持了北學(xué)不固守師法,自創(chuàng )新意,重事實(shí)、重功利的學(xué)風(fēng),南人張柬之論事也有北學(xué)風(fēng)格。以此來(lái)看,北學(xué)失其形而存其實(shí)。在趨新學(xué)術(shù)潮流中,李華、啖助、李翱等北人學(xué)者的新學(xué)探索不能不說(shuō)蘊含著(zhù)北學(xué)憂(yōu)患濟世的學(xué)術(shù)取向。以北學(xué)存續為視角,不僅能對唐初南北學(xué)整合有所反省,對“唐學(xué)”轉向宋學(xué)過(guò)渡的理路也是一種觀(guān)察角度。北學(xué)精神在唐代已經(jīng)內化為學(xué)者所共有的思想淵源,其再次成為形式、內容均自成一體的學(xué)術(shù)流派,有待于政治與學(xué)術(shù)中心的復歸。


注釋?zhuān)?/span>


[1] 皮錫瑞:《經(jīng)學(xué)歷史》,中華書(shū)局,1959年,第193-196頁(yè)。

[2] 馬宗霍:《中國經(jīng)學(xué)史》,上海書(shū)店,1984年,第98頁(yè)。

[3] 章群:《啖、趙、陸三家春秋之說(shuō)》,收入林慶章、蔣秋華編:《啖助新春秋學(xué)派研究論集》,臺“中研院”中國文哲研究所2002年版,第73頁(yè)。

[4] 牟潤孫:《注史齋叢稿》增訂本(上冊),中華書(shū)局,2009年,第405頁(yè)。

[5] 牟潤孫:《注史齋叢稿》增訂本(上冊),第368頁(yè)。

[6] 牟潤孫:《唐初南北學(xué)人論學(xué)之異趣及其影響》,收入《注史齋叢稿》,上冊第400頁(yè)。

[7] 唐長(cháng)孺:《魏晉南北朝隋唐史三論》,武漢大學(xué)出版社,1992年,第228頁(yè)。

[8] 錢(qián)穆:《兩漢博士家法考》,收入《兩漢經(jīng)學(xué)今古文平議》,商務(wù)印書(shū)館,2001年,第261頁(yè)。

[9] 喬秀巖:《義疏學(xué)衰亡史論》,萬(wàn)卷樓圖書(shū)股份有限公司,2013年,第98頁(yè)。

[10] 唐長(cháng)孺:《魏晉南北朝隋唐史三論》,第170頁(yè)。

[11] 喬秀巖:《義疏學(xué)衰亡史論》,第98頁(yè)。

[12] 喬秀巖:《義疏學(xué)衰亡史論》,第91頁(yè)。

[13] 焦桂美:《南北朝經(jīng)學(xué)史》,上海古籍出版社,2009年,第175—181頁(yè)。

[14] 喬秀巖:《義疏學(xué)衰亡史論》,第57頁(yè)、第98頁(yè)。

[15] 孫猛:《郡齋讀書(shū)志校證》卷三《春秋微旨六卷春秋辯疑一卷》,上海古籍出版社,1990年,第109頁(yè)。

[16] 《全唐文》卷三十《答裴光庭請修續春秋手詔》,中華書(shū)局,1983年,第340頁(yè)下。

[17] 《全唐文》卷七十一《答路隨等上憲宗實(shí)錄詔》,第753頁(yè)上。

[18] 陸淳:《春秋集傳纂例》卷一《啖氏集傳注義第三》,景印文淵閣四庫全書(shū)第146冊,第382頁(yè)上。

[19] 《全唐文》卷二七四《劉子元·自敘》,第2789頁(yè)下。

[20] 趙伯雄:《春秋學(xué)史》,第380頁(yè)。

[21] 《全唐文》卷三一七《李華·質(zhì)文論》,第3213頁(yè)下。

[22] 陸淳:《春秋集傳纂例》卷一《啖氏集傳注義第三》,第383頁(yè)上。

[23] 趙伯雄:《春秋學(xué)史》,第370頁(yè)。

[24] 《全唐文》卷二七九《潘好禮·諫立武惠妃為皇后疏》,第2829頁(yè)。

[25] 《全唐文》卷五七二《柳宗元·駁復仇議》,第5786頁(yè)下、5787頁(yè)上。

[26] 衛湜:《禮記集說(shuō)·集說(shuō)名氏·孔穎達》,景印文淵閣四庫全書(shū)第117冊,第9頁(yè)下—第10頁(yè)上。

[27] 陸淳:《春秋集傳纂例》卷一《啖氏集傳注義第三》,第382頁(yè)上。

[28] 張沛:《中說(shuō)校注》卷二《天地篇》,中華書(shū)局,2013年,第62-63頁(yè)。

[29] 趙伯雄:《春秋學(xué)史》,第409頁(yè)

[30] 李肇:《唐國史補》卷下,上海古籍出版社,1979年,第54頁(yè)。

[31] 《全唐文》卷六三五《李翱•答朱載言書(shū)》,第6411頁(yè)下。

[32] 張豈之主編:《中國思想學(xué)說(shuō)史·隋唐卷》,廣西師范大學(xué)出版社,2008年第157頁(yè)。

[33] 屈守元、常思春主編:《韓愈全集校注》疑年文《送王秀才序》,四川大學(xué)出版社,1996年,第2776頁(yè)。

Copyright © 2015-2016 All Rights Reserved. 版權所有:中國哲學(xué)史學(xué)會(huì )