先秦兩漢
孫中原 | 邏輯論證和語(yǔ)義推展 ——《管子》哲學(xué)鉤玄
發(fā)表時(shí)間:2024-01-10 21:39:23    作者:孫中原    來(lái)源:《漢學(xué)研究》2023年秋冬卷(總第三十五集)

邏輯論證和語(yǔ)義推展
——《管子》哲學(xué)鉤玄


孫中原


提要:《管子》是齊國管仲學(xué)派的集體著(zhù)作,積淀春秋戰國到漢代前期齊地學(xué)者的哲理智慧,其哲學(xué)范疇、原理的邏輯論證和語(yǔ)義推展,有深刻的普遍意義與現代價(jià)值,影響中國社會(huì )的過(guò)去、現在和未來(lái),值得提要鉤玄,傳承弘揚。
關(guān)鍵詞:《管子》 管仲學(xué)派 邏輯論證 語(yǔ)義推展 普遍意義 現代價(jià)值
作者:孫中原,中國人民大學(xué)哲學(xué)院教授、博士生導師
 

一、《管子》其書(shū),集體智慧


        1.創(chuàng )新課題。《管子》是齊國管仲學(xué)派的集體著(zhù)作,積淀春秋戰國到漢代前期齊地學(xué)者的哲理智慧,其哲學(xué)范疇、原理的邏輯論證和語(yǔ)義推展,有深刻的普遍意義與現代價(jià)值,影響中國社會(huì )的過(guò)去、現在和未來(lái),值得鉤玄提要,傳承弘揚。

        2.《管子》成書(shū)八百年,不斷增補厚積淀。《管子》成書(shū),經(jīng)歷三個(gè)歷史階段,積淀諸多學(xué)人集體智慧。第一階段,公元前七世紀春秋初期管仲創(chuàng )說(shuō),概括管仲治國理政的哲學(xué)智慧。第二階段,前四至前三世紀戰國時(shí)期,齊國管仲學(xué)派發(fā)揮管仲創(chuàng )說(shuō),通行《管子》十八篇本。第三階段,西漢末劉向(前77-前6),??睂m廷藏書(shū),廣征齊地抄本,編定《管子》八十六篇,比戰國流行原本,篇幅擴充數倍,積久流傳,遺失十篇(有標題,無(wú)正文),現存七十六篇。

        3.十八篇本先流傳,韓非史遷有證言。《史記•管晏列傳》唐張守節“正義”引劉歆《七略》著(zhù)錄:“《管子》十八篇,在法家。”劉歆《七略》參考劉向《別錄》編成。

        劉向根據當時(shí)宮廷藏書(shū),實(shí)錄《管子》十八篇,是劉向編定前的原本。韓非(前280-前233)、司馬遷(前145 -前86)曾閱讀評論,提及其篇目與用辭,是戰國實(shí)存《管子》十八篇本的證據?!俄n非子•五蠹》說(shuō):“藏《商》《管》之法者,家有之。”《商》指《商君書(shū)》,《管》指《管子》。韓非見(jiàn)證,戰國末年,民眾家藏《管子》,普惠民間,大眾閱覽。

        戰國流行《管子》十八篇本,韓非多次引用,明說(shuō)是“管仲之所謂”(管仲說(shuō)的話(huà))?!俄n非子•難三》說(shuō):

“《管子》曰:‘言于室滿(mǎn)于室,言于堂滿(mǎn)于堂,是謂天下王。’或曰:‘管仲之所謂言室滿(mǎn)室、言堂滿(mǎn)堂者,非特謂游戲飲食之言也,必謂大物也。”“而《管子》猶曰:‘言于室滿(mǎn)室,言于堂滿(mǎn)堂。’”

《牧民》記管仲說(shuō):“言室滿(mǎn)室,言堂滿(mǎn)堂,是謂圣王。”即在堂上說(shuō)話(huà),使滿(mǎn)堂人聽(tīng)到,開(kāi)誠布公,這叫圣明君王。
        司馬遷《史記•管晏列傳》引《管子》篇名與用詞:

“太史公曰:吾讀管氏《牧民》《山高》《乘馬》《輕重》《九府》”,“詳哉其言之也,既見(jiàn)其著(zhù)書(shū),欲觀(guān)其行事,故次其傳,至其書(shū),世多有之,是以不論,論其軼事。”

        司馬遷自稱(chēng)閱讀《管子》,說(shuō)管仲“著(zhù)書(shū)”“世多有”,佐證韓非說(shuō)“藏《管》之法者,家有之”的史實(shí)。從戰國時(shí)期韓非說(shuō)《管子》書(shū)“家有之”,到漢代前期司馬遷說(shuō)《管子》書(shū)“世多有”,證明《管子》十八篇本,從春秋戰國到漢代前期,普受歡迎,廣為流傳。

        4.劉向編定征書(shū)源,官方民間盡收攬。劉向編定《管子》八十六篇,薈萃西漢宮廷收藏,廣納齊地抄本?!稘h書(shū)•藝文志》說(shuō),武帝時(shí),“書(shū)缺簡(jiǎn)脫”,“建藏書(shū)之策,置寫(xiě)書(shū)之官,下及諸子傳說(shuō),皆充秘府”,“成帝時(shí),以書(shū)頗散亡”,“詔光祿大夫劉向校經(jīng)傳諸子”,“向卒,哀帝復使向子侍中奉車(chē)都尉歆卒父業(yè)”。

        劉向編定《管子》,撰《管子序錄》,上奏漢成帝說(shuō):

“臣向言:所校讎中(宮中藏書(shū))《管子》書(shū)三百八十九篇,太中大夫卜圭書(shū)二十七篇,臣富參書(shū)四十一篇,射聲校尉立書(shū)十一篇,太史書(shū)九十六篇,凡中外書(shū)五百六十四,以校除復重四百八十四篇(478篇),定著(zhù)八十六篇,殺青而書(shū)可繕寫(xiě)也。”

        劉向《管子序錄》,概括《管子》著(zhù)作宗旨:“凡《管子》書(shū),務(wù)富國安民,道約言要,可以曉合經(jīng)義。”認為《管子》著(zhù)書(shū),務(wù)求國家富強,民眾安定,其哲理精義,要言不煩,切合經(jīng)典意涵?!豆茏印穮R聚齊地管仲學(xué)派的集體智慧,是中國傳統文化的珍貴寶典,影響深遠。

        5.他山之石可攻玉,科學(xué)方法可借鑒。《管子》哲學(xué)研究,在新時(shí)代實(shí)現整體超越,借鑒世界先進(jìn)的科學(xué)研究方法論。如借鑒德國數學(xué)家戴維·希爾伯特(David Hilbert,1862-1943)的元數學(xué)綱領(lǐng)(metamathematics program),美籍華裔學(xué)者傅偉勛(1933-1996)創(chuàng )造性詮釋學(xué)(creative hermeneutics)的五層次說(shuō)(實(shí)謂、意謂、蘊謂、當謂與創(chuàng )謂)、[英]德龍(Donald Sturgeon)《諸子百家:中國哲學(xué)書(shū)電子化計劃》(Chinese Text Project,http\\ctext.org\zh)的數字化考據,熔鑄《管子》哲學(xué)研究的新范式,促使研究的新質(zhì)飛躍與現代轉型。1

二、思維認知方法論


        1.范疇原理的王國。《管子》論列哲學(xué)各類(lèi)范疇數百個(gè),構造范疇的理論體系。2每一范疇,都有定義分類(lèi),規定內涵外延。范疇意義的展開(kāi)是命題,學(xué)科的基本命題是原理。范疇是大概念,最高類(lèi)概念,普遍概念,希臘文 kategoria,英文 category,中譯取《尚書(shū)·洪范》“洪范九疇”的語(yǔ)意?!豆茏印犯爬ǚ▌t規律的兩級范疇數百個(gè),有深刻的理論應用價(jià)值,與現代科學(xué)宇宙方法論相融通,可為現實(shí)借鑒。

        《七法》專(zhuān)論七種法則范疇,是概括法則規律概念的一級范疇。從“七法”的一級范疇,派生出其下屬的二級范疇四十個(gè)。“法”下有“尺寸、繩墨、規矩、衡石、斗斛、角量”六范疇。“則”下有“氣、和、性、生”四范疇。“化”下有“漸、順、靡、服、習”五范疇。“象”下有“義、名、時(shí)、似、類(lèi)、比、狀”七范疇。“決塞”下有“予奪、險易、利害、難易、開(kāi)閉、殺生”六范疇。“計數”下有“剛柔、輕重、大小、實(shí)虛、遠近、多少”六范疇。“心術(shù)”下有“實(shí)、誠、厚、施、度、恕”六范疇。

        2.廣用“思”范疇,論證“思索生智”的原理。破除迷信專(zhuān)用思,精心思索生智慧。“思”:思維,思慮,思索,思想?!豆茏印酚?ldquo;思”范疇30次?!吨袊軐W(xué)書(shū)電子化計劃》統計先秦兩漢著(zhù)作用“思”范疇2874次。

        《內業(yè)》說(shuō)“思索生智。”“生乃思,思乃知。”《心術(shù)下》說(shuō):“形然后思,思然后知。”即有生命形體,則有思維;有思維,則有認知;思考探索,產(chǎn)生智慧?!秲葮I(yè)》強調:“精想思之。”“思之而不舍。”即精心思考不割舍。
        《幼官》《幼官圖》說(shuō):“思于浚,故能知未始。”《白心》《內業(yè)》說(shuō):“思索精者。”即思索精細深邃,則能預知未來(lái)。“浚”(jùn):深。“浚哲”:深沉哲思?!缎蝿萁狻氛f(shuō):“故以圣人之智思慮者,無(wú)不知也。”《樞言》說(shuō):“動(dòng)作必思之。”《法法》說(shuō):“行必思善。”《四稱(chēng)》說(shuō):“居處則思義。”《心術(shù)下》說(shuō):

“專(zhuān)于意,一于心。”“能專(zhuān)乎?能一乎?能毋卜筮而知兇吉乎?能止乎?能已乎?能毋問(wèn)于人,而自得之于己乎?故曰,思之,思之不得,鬼神教之。非鬼神之力也,其精氣之極也。”

即專(zhuān)心一意,能專(zhuān)心嗎?能一意嗎?能做到不用占卜,而知兇吉嗎?能做到要止就止嗎?能做到要完就完嗎?能做到無(wú)求于人,而自己解決問(wèn)題嗎?所以說(shuō),必須思考,思考不得,鬼神會(huì )教,不是鬼神的力量,是精氣運用的極致。
        《內業(yè)》說(shuō):“能專(zhuān)乎?能一乎?能無(wú)卜筮而知吉兇乎?能止乎?能已乎?能勿求諸人,而得之己乎?思之,思之,又重思之,思之而不通,鬼神將通之,非鬼神之力也,精氣之極。”

        即能專(zhuān)心一意嗎?能不占卜而知吉兇嗎?能要止就止嗎?能要完就完嗎?能做到不求于人,而獨自解決問(wèn)題嗎?思考,思考,再思考,思考而不通,鬼神將幫助,不是鬼神的力量,是精氣的作用發(fā)揮到極至。反復闡發(fā),破除迷信,不用占卜,科學(xué)認知,預知吉兇??茖W(xué)人文,名言警句,如詩(shī)似歌,詞義雋永,有極強的現實(shí)意義,歷久傳頌。

        3.創(chuàng )發(fā)“心術(shù)”范疇,思維功能方術(shù)。《心術(shù)》《白心》《內業(yè)》等篇,探討思維器官“心”的生理特性,認知作用與方法。“心術(shù)”,指思維的功能方術(shù),思維認知方法?!肚f子·天道》“心術(shù)”成玄英疏:“術(shù),能也,心之所能,謂之心術(shù)也。”

        《心術(shù)》創(chuàng )發(fā)科學(xué)認知理論,意識反映物質(zhì)學(xué)說(shuō)。用類(lèi)比推理,論證“毋先物動(dòng),以觀(guān)其則”的認知原理。如說(shuō):“毋代馬走,使盡其力;毋代鳥(niǎo)飛,使弊其羽翼:毋先物動(dòng),以觀(guān)其則。”即馬走盡其體力(類(lèi)比事例1),鳥(niǎo)飛振其羽翼(類(lèi)比事例2):發(fā)揮心思功能,觀(guān)察事物規律(結論,論題)。

        《心術(shù)》說(shuō):“人皆欲知,而莫索其所以知,其所知,彼也,其所以知,此也,不修之此,焉能知彼?”認為認識對象,即客觀(guān)世界,存在于主體之外,認識主體,舍棄主觀(guān)臆斷,以外界事物為據,反映客觀(guān)實(shí)際。認為心智方術(shù),思維方法,是自覺(jué)學(xué)問(wèn),后天修習,培育養成。

        “心術(shù)”范疇,《管子》出現7次,先秦兩漢著(zhù)作,出現41次?!盾髯?middot;解蔽》說(shuō):“凡萬(wàn)物異,則莫不相為蔽,此心術(shù)之公患也。”“知心術(shù)之患”,“兼陳萬(wàn)物,而中縣衡焉,是故眾異不得相蔽,以亂其倫也。”

        《孟子·吿子上》說(shuō):“心之官則思。”心(大腦)天生的官能是思維。毛澤東《學(xué)習和時(shí)局》說(shuō):“腦筋這個(gè)機器的作用,是專(zhuān)門(mén)思想的。孟子說(shuō):‘心之官則思。’他對腦筋的作用下了正確的定義。”3

        4.詳論“觀(guān)”與“問(wèn)”范疇,觀(guān)察詢(xún)問(wèn)慎思索。

        (1)論“觀(guān)”的哲學(xué)范疇。“觀(guān)”:觀(guān)察,審察,細看?!墩f(shuō)文》:“觀(guān),諦視也。”《廣雅·釋詁》:“觀(guān),視也。”《管子》用“觀(guān)”77次,《小稱(chēng)》說(shuō):“民之觀(guān)也察矣,不可遁逃。”《版法解》說(shuō) :“審察事理,慎觀(guān)終始,”《心術(shù)上》說(shuō):“毋先物動(dòng),以觀(guān)其則。”

        觀(guān)察調研,是正確認知的來(lái)源與必經(jīng)過(guò)程?!栋擞^(guān)》,細論八種社會(huì )狀況的觀(guān)察調研。一觀(guān)知饑飽,調查糧食余缺。二觀(guān)知貧富,調查貧富差別。三觀(guān)知儉侈,調查消費風(fēng)氣。四觀(guān)知虛實(shí),調查經(jīng)濟實(shí)力。五觀(guān)知治亂,調查社會(huì )維安。六觀(guān)知強弱,調查國家實(shí)力。七觀(guān)知興滅,分析發(fā)展趨勢。八觀(guān)知存亡,預測國家命運。

        通過(guò)八種觀(guān)察調研,歸納結論:“故以此八者,觀(guān)人主之國,而人主無(wú)所匿其情矣。”全面觀(guān)察調研,國家真實(shí)情況,昭然若揭,無(wú)法隱匿?!栋擞^(guān)》應用觀(guān)察調研,分析綜合,抽象概括等各種思維認知方法。論證多用格言警句,連鎖推論,對偶排比,饒有理趣。

        如連鎖演繹推論一:“國侈則用費,用費則民貧,民貧則奸智生,奸智生則邪巧作。”連鎖演繹推論二:“故奸邪之所生,生于匱。匱之所生,生于侈。侈之所生,生于毋度。”結論,論題:“故曰,審度量,節衣服,儉財用,禁侈泰,為國之急。”

        即國家奢侈用費多,用費多則民貧困,民貧困則奸智生,奸智生則邪惡作。奸邪所生因匱乏,匱乏所生因奢侈,奢侈所生因過(guò)度。所以:審察度量節衣服,儉節用財禁奢侈,為國之急莫輕忽。

        (2)論“問(wèn)”的哲學(xué)范疇。“問(wèn)”:詢(xún)問(wèn),訪(fǎng)查。問(wèn),形聲字,從口,門(mén)聲,本義詢(xún)問(wèn)?!墩f(shuō)文》:“問(wèn),訊也。”“問(wèn)”,指問(wèn)題詢(xún)問(wèn)訪(fǎng)查?!秵?wèn)》篇論“問(wèn)”范疇27次?!豆茏印啡珪?shū),論“問(wèn)”范疇215次。問(wèn)句質(zhì)疑,提出問(wèn)題,躍然紙上,細致縝密?!秵?wèn)》全篇,專(zhuān)論各種疑難問(wèn)題的詢(xún)問(wèn)訪(fǎng)查,滿(mǎn)篇提問(wèn),列舉問(wèn)題,調研提綱,制定詳細。

        唐尹知章解釋《問(wèn)》篇題目的含義說(shuō):“謂為國所當察問(wèn)者。”面對當時(shí)社會(huì )人口、貧富、民政、官制、法制與軍制等需要察問(wèn)調研的課題,擬定大量問(wèn)題,有定性定量,調研要求,有問(wèn)有論,夾敘夾議,提問(wèn)同時(shí),論述觀(guān)點(diǎn),指導思想,是社會(huì )全面調研提綱,有重要啟迪借鑒價(jià)值。


三、自然社會(huì )辯證論        1.“隨時(shí)因俗”的辯證原理。《正世》說(shuō):“不慕古,不留今,與時(shí)變,與俗化。“皆隨時(shí)而變,因俗而動(dòng)。”“不慕古”:不一味仰慕崇拜古代,不厚古薄今。“不留今”:不滯留于今天,故步自封,保守不前。唐尹知章注:“留,謂守常不變。”

       “與時(shí)變”同于“皆隨時(shí)而變”:與時(shí)俱進(jìn),隨時(shí)變化,明確表達自覺(jué)的科學(xué)發(fā)展觀(guān),運動(dòng)變化觀(guān),是辯證哲學(xué)的基本原理。“與俗化”同于“因俗而動(dòng)”:從時(shí)代社會(huì )的實(shí)際需要出發(fā),實(shí)事求是,適合國情,地風(fēng)民習?!墩f(shuō)文》:“俗,習也。”

        把握時(shí)機?!秳荨氛f(shuō):“成功之道,嬴縮為寶。毋亡天極,究數而止。事若未成,毋改其形,毋失其始。靜民觀(guān)時(shí),待令而起。”“嬴嬴縮縮,因而為當。”《宙合》說(shuō):“春采生,秋采蓏,夏處陰,冬處陽(yáng)。此言圣人之動(dòng)靜、開(kāi)合、屈伸、盈縮、取予之必因于時(shí)也,時(shí)則動(dòng),不時(shí)則靜。”“所賢美于圣人者,以其與變隨化也。”春天采摘新嫩葉,秋天采摘熟瓜果,夏天喜處陰涼地,冬天喜處艷陽(yáng)天。圣人動(dòng)靜,開(kāi)放收攏,彎曲伸張,拉長(cháng)縮短,收取給予,皆隨時(shí)機而變,合乎時(shí)宜動(dòng)作,不合時(shí)宜停止,隨時(shí)而變?yōu)槭ベt。

        《史記•齊太公世家》記載:“太公至國,修政,因其俗。”從太公治齊“因其俗”,到《管子》發(fā)揮“與時(shí)變,與俗化”,“皆隨時(shí)而變,因俗而動(dòng)”,一脈相承,是齊國管仲學(xué)派變法革新辯證哲學(xué)的根本原理。

        2.矛盾轉化辯證觀(guān)。

        (1)成對矛盾的范疇。《管子》廣泛概括自然社會(huì )矛盾,總結眾多成對的矛盾范疇?!镀叻ā氛f(shuō):“剛柔也,輕重也,大小也,實(shí)虛也,遠近也,多少也:謂之計數。”這是關(guān)于自然事物的六對矛盾。“不明于計數,而欲舉大事,猶無(wú)舟楫而欲經(jīng)于水險也。”“舉事必成,不知計數不可。”不善處理自然事物的矛盾,想辦大事,像沒(méi)船槳而想渡過(guò)激流險灘。

        “予奪也,險易也,利害也,難易也,開(kāi)閉也,殺生也:謂之決塞。”這是關(guān)于社會(huì )人事的六對矛盾。“不明于決塞,而欲驅眾移民,猶使水逆流。”“驅眾移民,不知決塞不可。”不善處理社會(huì )人事矛盾,想用民眾,像叫水倒流。明確認知處理矛盾的辯證哲學(xué)原理,是“欲舉大事”“舉事必成”的導引。

        (2)“因禍為福,轉敗為功。”司馬遷《史記•管晏列傳》說(shuō)管仲“善因禍而為福,轉敗而為功”。管仲之謀,滲透利害、禍福、勝敗矛盾轉化的辯證哲理?!栋匝浴氛f(shuō):“有所取,有所與,有所屈,有所伸,然后能用天下之權。”主張審慎權衡矛盾雙方的是非利害得失,采取“取予屈伸”的不同處理方法。

        (3)“至則反,盛則衰。”《重令》說(shuō):

“地大國富,人眾兵強,此霸王之本也,然而與危亡為鄰矣。天道之數,人心之變。天道之數,至則反,盛則衰。人心之變,有余則驕,驕則緩怠。夫驕者,驕諸侯,驕諸侯者,諸侯失于外。緩怠者,民亂于內。諸侯失于外,民亂于內,天道也,此危亡之時(shí)也。若夫地雖大,而不并兼,不攘奪。人雖眾,不緩怠,不傲下。國雖富,不侈泰,不縱欲。兵雖強,不輕侮諸侯。動(dòng)眾用兵,必為天下正理。此正天下之本,而霸王之主也。”

        《重令》闡發(fā)“至則反,盛則衰”,物極必反,對立轉化,是天道的辯證規律。“有余則驕,驕則緩怠”,是人情的辯證規律。天道人情的辯證規律,是意義深邃的哲學(xué)原理?!斗舛U》《小稱(chēng)》載,管仲勸戒桓公韜光養晦,謙虛謹慎,切勿沉溺逸樂(lè ),忘記憂(yōu)患,是對自然社會(huì )客觀(guān)規律的恰當應對,可供現實(shí)借鑒。

        3.原則性與靈活性。《君臣下》:“主勞者方(原則性),主制者圓(靈活性)。圓者鉉,鉉則通,通則和。方者執,執則固,固則信。”“決之則行,塞之則止。”“能決之,又能塞之。”主管勞力要方正,主管號令要圓融。圓的便運轉,運轉能變通,變通就和諧。方的能堅執,堅執能穩固,穩固能信誠。開(kāi)決就流通,堵塞就停止。圣人能決又能塞,“決塞”本是方法論,原則性結合靈活性。

        4.英明謀略善預見(jiàn)。《宙合》說(shuō):“明乎物之往者,必以其類(lèi)來(lái)也。”《形勢》說(shuō):“不知來(lái)者,視之往。”從諸多往事典型,抽象概括智謀哲理,具有一般性,普遍性,可類(lèi)推預測未來(lái),當代實(shí)踐可借鑒。

        《霸言》說(shuō):“輕重強弱之形:諸侯合則強,孤則弱;驥之材,而百馬伐之,驥必疲矣。強最一代,而天下共之,國必弱矣。強國得之也以收小,其失之也以恃強。”恃強稱(chēng)霸,眾矢之的;戰略取向,合作共贏(yíng);合作趨強,孤立趨弱。

        《形勢解》列舉豐富事例,概括哲學(xué)原理,論據充分,有說(shuō)服力,全篇充滿(mǎn)辯證法、宇宙觀(guān)、方法論的理論光輝,論證辯證法兩點(diǎn)論與觀(guān)察思考全面性的原理。如說(shuō):

“明主之官物也,任其所長(cháng),不任其所短,故事無(wú)不成,而功無(wú)不立。”“民,利之則來(lái),害之則去。民之從利也,如水之走下,于四方無(wú)擇也。故欲來(lái)民者,先起其利,雖不召而民自至。”

闡發(fā)物質(zhì)利益是決定人心向背的主因,論證科學(xué)歷史觀(guān)。

        5.予之為取順民心。《牧民》說(shuō):“知予之為取者,政之寶也。”“予之為取”:給予是為了取得;先給予,后取得;給予就會(huì )取得。取予對立統一,互相依賴(lài),互相轉化,是杰出的辯證哲學(xué)原理;“予之為取”的辯證哲學(xué)原理,是執政成功的法寶。

        司馬遷《史記•管晏列傳》概述管仲業(yè)績(jì),重視《牧民》說(shuō)“知予之為取者,政之寶也”的原理,解釋說(shuō):

“管仲既任政相齊,以區區之齊在海濱,通貨積財,富國強兵,與俗同好惡。故其稱(chēng)曰:‘倉廩實(shí)而知禮節,衣食足而知榮辱,上服度則六親固。四維不張,國乃滅亡。下令如流水之原,令順民心。’故論卑而易行。俗之所欲,因而予之。俗之所否,因而去之。”“其為政也,善因禍而為福,轉敗而為功。”“故曰:‘知與之為取,政之寶也。’”

證明貫徹“予之為取”的辯證哲學(xué)原理,是實(shí)現“管仲之謀”的動(dòng)因。

        管仲“予之為取”的辯證哲學(xué)原理,以其對天道人情客觀(guān)規律的精準把握為前提?!缎蝿荨氛f(shuō):“能予而無(wú)取者,天地之配也。”《形勢解》說(shuō):

“天生四時(shí),地生萬(wàn)財,以養萬(wàn)物,而無(wú)取焉。明主配天地者也,教民以時(shí),勸之以耕織,以厚民養,而不伐其功,不私其利。故曰:‘能予而無(wú)取者,天地之配也。’”

“予而無(wú)取”,只給予,不索取,是順應自然。自然界生養萬(wàn)物,只給予,不索取,人應效法自然,“予而無(wú)取”。
管仲學(xué)派“予之為取”的辯證哲學(xué)原理,分析天道人情的規律性、可能性與現實(shí)性?!秳荨氛f(shuō):

“逆節萌生,天地未形。先為之政,其事乃不成,繆受其刑。”“天時(shí)不作勿為客,人事不起勿為始。”“未得天極,則隱于德。已得天極,則致其力。既成其功,順守其蹤,人不能代。”


不效法自然,違背自然規律,事情辦不成,還要受懲罰。在天道人情未出現客觀(guān)可能性時(shí),不輕舉妄動(dòng),勉強做不可能辦到的事。在天道人情出現客觀(guān)可能性時(shí),盡心竭力,使可能性變?yōu)楝F實(shí)性。

        從順應自然說(shuō),是“予而無(wú)取”:只給予,不索取。從做事成功說(shuō),是“予之為取”:予中含取?!缎蝿荨氛f(shuō):“得天之道,其事若自然。失天之道,雖立不安。其道既得,莫知其為之。其功既成,莫知其釋之。藏之無(wú)形,天之道也。”把握天道,辦事成功;違背天道,成功轉敗。

        管仲學(xué)派發(fā)揮“予之為取”的辯證哲學(xué)原理,推行政策順民心,爭取人民擁護?!督亍氛f(shuō):

“居民于其所樂(lè ),事之于其所利,賞之于其所善,罰之于其所惡,信之于其所余財,功之于其所無(wú)誅。”“夫凡人之情,見(jiàn)利莫能勿就,見(jiàn)害莫能勿避。其商人通賈,倍道兼行,夜以續日,千里而不遠者,利在前也。漁人之入海,海深萬(wàn)仞,就彼逆流,乘危百里,宿夜不出者,利在水也。故利之所在,雖千仞之山,無(wú)所不上,深源之下,無(wú)所不入焉。故善者勢利之在,而民自美安,不推而往,不引而來(lái),不煩不擾,而民自富,如鳥(niǎo)之覆卵,無(wú)形無(wú)聲,而唯見(jiàn)其成。”

《形勢》說(shuō):

“萬(wàn)物之于人也,無(wú)私近也,無(wú)私遠也。巧者有余,而拙者不足。其功順天者天助之,其功逆天者天違之。天之所助,雖小必大。天之所違,雖成必敗。順天者有其功,逆天者懷其兇,不可復振也。”

管仲“予之為取”的辯證哲學(xué)原理,強調適應天道人情的客觀(guān)規律,同時(shí)主張充分發(fā)揮人的主觀(guān)能動(dòng)作用,做適應自然的智慧巧人。

        6.取民有度講分寸。《權修》說(shuō):“取于民有度,用之有止,國雖小必安。取于民無(wú)度,用之不止,國雖大必危。”篇題“權修”的“權”,指權衡,衡量,稱(chēng)量,引申為思維方法論。唐尹知章題解:“權者,所以知輕重也。君人者,必知事之輕重,然后國可為,故須修權。”把“修權”定義為修飾端正權衡輕重的思維方法。

        《禁藏》說(shuō):“權衡者,所以視重輕也。”《度地》說(shuō):“平度量,正權衡。”《明法》說(shuō):“有權衡之稱(chēng)者,不可欺以輕重。”“權修”即整修權力。“修”即整治,治理。

        “度”,是辯證法哲學(xué)的基本范疇,指事物質(zhì)的規定性的數量關(guān)節點(diǎn),數量界限。“有度”,即合度,適宜,合適,恰當,有分寸。“無(wú)度”,即過(guò)度,過(guò)分,不恰當。“取于民有度”的原理,指向民眾索取有限度,有分寸。“取民有度”,是經(jīng)濟政治辯證哲學(xué)的基本原理,有重要的理論、歷史與現實(shí)價(jià)值。

        《立政》說(shuō):“敬山澤,林藪積草,夫財之所出,以時(shí)禁發(fā)焉。”《小匡》說(shuō):“山澤各以其時(shí)至,則民不茍。”反對過(guò)度開(kāi)發(fā)自然資源,制定限時(shí)利用林木漁業(yè)資源的政策,伐木捕獵,限定季節。禁止為了眼前利益,濫伐濫捕,竭澤而漁,保護林木漁業(yè)資源的繁育再生,免遭人為破壞,是自覺(jué)明晰的自然環(huán)境保護法。

        四、以人為本歷史觀(guān)。《霸言》發(fā)揮管仲“以人為本”的命題說(shuō):

“夫霸王之所始也,以人為本。本治則國固,本亂則國危。”“夫爭天下者,必先爭人。明大數者,得人。審小計者,失人。得天下之眾者王,得其半者霸。是故圣王卑禮以下天下之賢而任之,均分以釣天下之眾而臣之。故貴為天子,富有天下,而世不謂貪者,其大計存也。”“夫一言而壽國,不聽(tīng)而國亡,若此者,大圣之言也。”

篇名“霸言”,唐尹知章題解說(shuō):“謂此言足以成霸道。”“霸言”用哲理性語(yǔ)言,概括描述霸王之業(yè)的形勢規模,闡述管仲使齊國成霸的理論與實(shí)踐。管仲明確概括“以人為本”的命題,是人本主義、人文主義的自覺(jué)意識,民主性的精華。把貫徹“以人為本”的理論,作為成就霸王之業(yè)的基本出發(fā)點(diǎn),國家治亂安危的基礎,是爭天下的大數、大計、大智謀。貫徹“以人為本”這一關(guān)鍵之言,可以壽國,使國運長(cháng)久。不聽(tīng)這一關(guān)鍵之言,則會(huì )亡國。把“以人為本”這一關(guān)鍵之言,叫大圣之言,酷似孔子說(shuō)“一言興邦,一言喪邦”(《論語(yǔ)•子路》)的名言警句。

        《霸形》記載管仲提出“以人為本”命題的生動(dòng)故事?;腹俗?,管仲進(jìn)見(jiàn),有兩只天鵝飛過(guò)?;腹珖@息:“仲父,您看天鵝時(shí)而南來(lái)北往,不論四方多遠,愿到哪,就到哪,是不是因為有翅膀的原故,所以才能把意向通達于天下?”管仲未答?;腹f(shuō):“為什么不回答?”管子說(shuō):“君有霸王之心,而我不是霸王之臣,所以不敢回答。”桓公說(shuō):“仲父何必這樣,何不直言,寡人好有個(gè)方向?寡人有仲父,像天鵝有翅膀,過(guò)河有船只。仲父不發(fā)一言教導寡人,寡人雖有兩耳,怎么聽(tīng)到道理,得到法度?”

        管子答:“君要想成霸王,舉大事嗎?必須從根本做起。”桓公問(wèn):“敢問(wèn)什么叫根本?”管子答:“齊國百姓,是您的根本。人怕饑餓,而稅斂重。人怕死罪,而刑政嚴。人怕過(guò)勞,而君上舉事不時(shí)。您若能輕征賦稅,人不怕饑餓。寬緩刑政,人不怕死罪。按時(shí)舉事,人不怕過(guò)勞。”于是桓公發(fā)令實(shí)行,民眾歸附,勢如流水,不可阻擋。

        《五輔》總結“得天下”“失天下”的經(jīng)驗教訓,論證“以人為本”的原理:

“古之圣王,所以取明(盛)名廣譽(yù),厚功大業(yè),顯于天下,不忘于后世,非得人者,未之嘗聞。暴王之所以失國家,危社稷,覆宗廟,滅于天下,非失人者,未之嘗聞。今有土之君,皆處欲安,動(dòng)欲威,戰欲勝,守欲固,大者欲王天下,小者欲霸諸侯,而不務(wù)得人,是以小者兵挫而地削,大者身死而國亡。故曰,人不可不務(wù)也,此天下之極也。

“以人為本”的原理,是天下之極,天下之最,至高無(wú)上。

        《君臣上》說(shuō):

“夫民別而聽(tīng)之則愚,合而聽(tīng)之則圣,雖有湯武之德,復合于市人之言,是以明君順人心,安情性,而發(fā)于眾心之所聚,是以令出而不稽,刑設而不用,先王善與民為一體,與民為一體,則是以國守國,以民守民也。”

人民群眾,作為整體,最圣明,最聰明;“明君順人心”“與民為一體”,是對杰出人物與廣大人民群眾關(guān)系的明確哲學(xué)概括。

        向人民收集意見(jiàn),“別而聽(tīng)之”,是只聽(tīng)一面、局部的片面性,是愚見(jiàn)。“合而聽(tīng)之”,是兼聽(tīng)兩面、全局的辯證法,是圣明。“別”,分別,單獨,一面,局部。“合”,合并,兼顧,兩面,全局,這是辯證思維方法論的經(jīng)典原理。

        《小稱(chēng)》記管子說(shuō):

“身不善之患,毋患人莫己知。丹青在山,民知而取之。美珠在淵,民知而取之。是以我有過(guò)為,而民毋過(guò)命。民之觀(guān)也察矣,不可遁逃,以為不善,故我有善,則立譽(yù)我,我有過(guò),則立毀我,當民之毀譽(yù)也,則莫歸問(wèn)于家矣,故先王畏民。”

管子說(shuō):

“善罪身者,民不得罪也。不能罪身者,民罪之。故稱(chēng)身之過(guò)者,強也。治身之節者,慧也。不以不善歸人者,仁也。故明王有過(guò),則反之于身,有善,則歸之于民。有過(guò)而反之身,則身懼,有善而歸之民,則民喜。往喜民,來(lái)懼身,此明王之所以治民也。今夫桀紂不然,有善,則反之于身,有過(guò),則歸之于民,歸之于民,則民怒,反之于身,則身驕,往怒民,來(lái)驕身,此其所以失身也。”

《桓公問(wèn)》說(shuō):“毋以私好惡害公正,察民所惡,以自為戒。”“人有非上之所過(guò),謂之正士。”4認為人民群眾,觀(guān)察細致,判斷公正,上級無(wú)時(shí)無(wú)刻不受民眾監督,不能輕視人民群眾的智慧,貫穿深刻自覺(jué)的人本論、民本論意識,對正確處理個(gè)人與人民群眾的關(guān)系,有積極的啟示借鑒意義。


1.參見(jiàn)拙文《<墨經(jīng)>絕學(xué)研究的科學(xué)方法論》,《中州學(xué)刊》,2021年第六期,第92-101頁(yè)。
2.拙編《中華大典·哲學(xué)典·諸子百家分典》管子分部,昆明:云南教育出版社,2007,人物總部管仲分部,第913-927;范疇總部《管仲》哲學(xué)范疇,第2144-2201頁(yè);拙著(zhù)《管子趣談》,北京:商務(wù)印書(shū)館,2021,《管子》警句類(lèi)編,含哲學(xué)范疇與原理,第299-330頁(yè)。
3.毛澤東《學(xué)習和時(shí)局》,《毛澤東選集》合訂本,北京:人民出版社,1968,第902頁(yè)。
4.文本引用資料來(lái)源與??备鶕?,參考拙著(zhù)《管子解讀》(國學(xué)經(jīng)典解讀系列教材),中國人民大學(xué)出版社2015年;拙著(zhù)《管子》(中華傳統文化百部經(jīng)典),國家圖書(shū)館出版社2017年;拙著(zhù)《管子趣談》(中華優(yōu)秀傳統文化系列讀物),商務(wù)印書(shū)館2021年;文淵閣《四庫全書(shū)》全文檢索電子版,上海人民出版社,香港迪志文化出版公司1999年;《四部叢刊》全文檢索電子版,萬(wàn)方數據電子出版社,北京書(shū)同文數字化技術(shù)有限公司2001年;[英]德龍Donald Sturgeon:諸子百家,中國哲學(xué)書(shū)電子化計劃(Chinese Text Project,http//ctext.org/zh)。
 
Copyright © 2015-2016 All Rights Reserved. 版權所有:中國哲學(xué)史學(xué)會(huì )